Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden J.K. Mulders

1. Algemeen

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

opdrachtgever: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft verstrekt.

opdrachtnemer: degene die de opdracht voor de werkzaamheden heeft aanvaard.

opdracht: een verzoek tot het verrichten van werkzaamheden of laten verrichten zoals in het navolgende omschreven, hetzij in continuïteit hetzij incidenteel. Een incidentele opdracht kan bevatten het verrichten van werkzaamheden gedurende een bepaalde, vooraf vastgelegde periode, dan wel een geheel van werkzaamheden.

werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven, of die door de opdrachtnemer uit andere hoofde worden verricht. Het voorgaande geldt in de ruimste zin van het woord en omvat in ieder geval de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte

offerte: de in meer of mindere mate gespecificeerde werkzaamheden en de begroting van de aan die werkzaamheden verbonden kosten.

2. Afwijkende voorwaarden

1. Deze voorwaarden gelden voor alle offertes, overeenkomsten en leveringen van de opdrachtnemer, tenzij zij geheel dan wel gedeeltelijk uitdrukkelijk schriftelijk niet van toepassing zijn verklaard, dan wel slechts van toepassing zijn verklaard voor zover niet strijdig met de schriftelijk vastgelegde afspraken tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.

2. Bij samentreffen van door de opdrachtgever gehanteerde uniforme inkoopvoorwaarden en de onderhavige voorwaarden zullen deze laatste prevaleren.

3. Door de opdrachtgever gehanteerde c.q. van toepassing verklaarde voorwaarden, die in strijd zijn met deze voorwaarden, kunnen niet worden erkend, tenzij zij door de opdrachtnemer schriftelijk voor akkoord zijn verklaard.

3. Offertes

1. Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte zelf anders is vermeld.

2. Desgevraagd zal de opdrachtnemer voor de aanvang van de werkzaamheden een offerte aan de opdrachtgever ter goedkeuring voorleggen. Voor zover zich bij de uitvoering van de opdracht onvermijdelijke afwijkingen ten opzichte van een offerte voordoen, zal de opdrachtnemer de opdrachtgever hierover in een zo vroeg mogelijk stadium inlichten.

3. Overschrijdingen van offertes als gevolg van verkoopcondities van leveranciers en andere door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, gelden niet als overschrijding, ook niet als die voorwaarden niet apart in een offerte zijn opgenomen, omdat die voorwaarden geacht worden niet alleen aan de opdrachtgever bekend te zijn, maar ook van het begin af aan - voor zover daarmee in overeenstemming - van de onderhavige leveringsvoorwaarden deel uit te maken.

4. De kosten verbonden aan het opstellen van een offerte, benevens de daarmee verband houdende besprekingen kunnen in rekening worden gebracht aan de aanvrager, ook indien na die aanvraag geen opdrachtverlening volgt.

5. De aanvrager van een offerte kan in overleg met opdrachtnemer beschikken over een vrijblijvende kennismakings- en briefingsbijeenkomst en/of een vrijblijvende schriftelijke offerte, waarbij het gebruikelijk is, dat aan voorstellen of gesprekken die niet meer dan twee dagdelen tijdbesteding vergen, geen kosten verbonden zijn.

6. De aanvrager van een offerte zal door opdrachtnemer op de hoogte worden gesteld van de leveringsvoorwaarden daarvan en zal ook vooraf vernemen welke uurtarieven en kosten in rekening zullen worden gebracht bij een overschrijding van de bovengenoemde gebruikelijke maximale tijdsbesteding.

4. Aanvang van de overeenkomst

1. De overeenkomst komst eerst tot stand en vangt aan zodra mondelinge of schriftelijke overeenkomst is bereikt.

2. Het staat partijen vrij de totstandkoming van de overeenkomst met andere middelen te bewijzen.

5. Uitvoering opdracht

1. De opdrachtnemer bepaalt de wijze waarop de verleende opdracht wordt uitgevoerd. De opdrachtnemer zal zo mogelijk rekening houden met tijdig verstrekte en verantwoorde aanwijzingen van opdrachtgever omtrent de uitvoering van de opdracht.

2. De opdrachtnemer heeft het recht bepaalde werkzaamheden, zonder kennisgeving aan de opdrachtgever, te laten verrichten door een door de opdrachtnemer aan te wijzen persoon of derde, indien zulks naar oordeel van opdrachtnemer wenselijk is met het oog op een voor partijen optimale uitvoering van de opdracht.

3. De opdrachtnemer heeft het recht, zonder dat hiertoe enige rechterlijke tussenkomst of ingebrekestelling is vereist, de opdracht terug te geven op het tijdstip, waarop de opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard, door hem voorlopige surseance van betaling wordt aangevraagd, hij opeisbare schulden onbetaald laat, gaat liquideren of zijn vaste verblijfplaats of vestigingsplaats naar buiten Nederland verlegt, alvorens naar genoegen van de opdrachtnemer zekerheid te hebben gesteld voor de nakoming van de uit de door hem verstrekte opdracht voortvloeiende verplichtingen, of indien hij middels beslaglegging, onder curatelestelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid over zijn vermogen of delen daarvan verliest, tenzij ten behoeve van de opdrachtnemer een naar diens oordeel genoegzame zekerheid wordt gesteld voor voldoening van hetgeen ter zake van uitvoering van de opdracht reeds verschuldigd is en nog verschuldigd zal worden.

5. Geheimhouding en exclusiviteit

1. De opdrachtnemer is verplicht tot geheimhouding tegenover derden, die niet bij de uitvoering van de opdracht zijn betrokken. Deze geheimhouding betreft alle informatie van vertrouwelijke aard die hem door de opdrachtgever ter beschikking is gesteld en de door verwerking daarvan verkregen resultaten.

2. De opdrachtnemer is gerechtigd de na bewerking verkregen uitkomsten, mits die uitkomsten niet te herleiden zijn tot individuele opdrachtgevers, aan te wenden voor statistische of vergelijkende doeleinden.

6. Overmacht

1. Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening komt.

2. Onder overmacht in de zin van deze algemene voorwaarden wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor gebruiker niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Opdrachtnemer kan zich eveneens op overmacht beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat gebruiker zijn verbintenis had moeten nakomen.

3. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting de schade aan de andere partij te vergoeden.

4. Indien opdrachtnemer ten tijde van het intreden van de overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en niet aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De wederpartij is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

7. Honorarium

1. De opdrachtnemer heeft voor de aanvang van de werkzaamheden en tussentijds het recht de uitvoering van de werkzaamheden op te schorten tot op het moment dat de opdrachtgever een naar redelijkheid en billijkheid bepaald voorschot voor de te verrichten werkzaamheden heeft betaald aan de opdrachtnemer, dan wel daarvoor zekerheid heeft gesteld.

2. Het honorarium van de opdrachtnemer is niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt berekend met inachtneming van de gebruikelijke tarieven van de opdrachtnemer en is verschuldigd naar mate door de opdrachtnemer werkzaamheden ten behoeve van de opdrachtgever zijn verricht.

3. Het honorarium van de opdrachtnemer, zo nodig vermeerderd met voorschotten en declaraties van ingeschakelde derden, wordt inclusief de eventueel verschuldigde Omzetbelasting na volbrenging van de werkzaamheden, dan wel op nader overeen te komen wijze aan de opdrachtgever in rekening gebracht.

4. Indien na de totstandkoming van de overeenkomst en voor het overeengekomen tijdstip van levering de prijzen van hulpmaterialen, lonen of welke prijsbepalende factoren dan ook wijziging hebben ondergaan, is de opdrachtnemer gerechtigd de prijs dienovereenkomstig aan te passen.

5. Prijsverhogingen, voortvloeiende uit aanvullingen en wijzigingen van de opdracht zijn voor rekening van de opdrachtgever.

6. Indien de opdracht door de opdrachtgever of opdrachtnemer opgeschort of beëindigd wordt, heeft de opdrachtnemer recht op volledige betaling van tot op het moment van opschorting of beëindiging verrichte werkzaamheden en gemaakte kosten.

8. Betaling

1. Betaling van het declaratiebedrag door de opdrachtgever dient te geschieden binnen 30 dagen na declaratiedatum, in Nederlandse valuta, door middel van storting ten gunste van een door deze aan te wijzen bank - of girorekening en voor zover de betaling betrekking heeft op werkzaamheden, zonder enig recht op korting of schuldvergelijking.

2. Indien de opdrachtgever niet binnen de hiervoor genoemde termijn, dan wel niet binnen de nader overeengekomen termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim en heeft de opdrachtnemer, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, het recht vanaf de vervaldag de opdrachtgever de wettelijke rente, in rekening te brengen tot op de datum van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten welke de opdrachtnemer heeft.

3. Alle kosten, ontstaan ten gevolgen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incassering van de vordering, zijn voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten zijn vastgesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 100,00.

4. In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn opdrachtgevers, voor zover de werkzaamheden ten behoeve van de gezamenlijke opdrachtgevers zijn verricht, hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag.

9. Reclame

1. Een reclame met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dient schriftelijk binnen 14 dagen na de verzenddatum van de stukken, het eindrapport of de informatie waarover de opdrachtgever reclameert, dan wel binnen 14 dagen na ontdekking van het gebrek indien de opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan de opdrachtnemer te worden kenbaar gemaakt.

2. Een reclame als in het eerste lid bedoeld, schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever niet op.

3. Indien de reclame niet tijdig is ingesteld, vervallen alle rechten van de opdrachtgever in verband met de reclame.

10 Aansprakelijkheid

1. Voor alle directe schade van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door niet-, niet tijdige of niet behoorlijke uitvoering van de opdracht, zal de opdrachtnemer ter keuze van de opdrachtgever een vergoeding betalen van ten hoogste de factuurwaarde van het geleverde. Tot verdere schadevergoeding is de opdrachtnemer nimmer verplicht.

2. Voor alle indirecte schade, waaronder begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van de opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door de opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.

3. De opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens de opdrachtgever, de opdrachtnemer of derden.

4. De opdrachtgever vrijwaart de opdrachtnemer tegen alle aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

5. Iedere persoonlijke aansprakelijkheid van namens de opdrachtnemer optredende adviseurs of medewerkers is tevens uitgesloten.

6. De aansprakelijkheid voor de schade aan de zijde van de opdrachtnemer zal vervallen 1 jaar na het ontstaan van de schade.

11. Opzegging

1. De opdrachtgever en de opdrachtnemer kunnen te allen tijde de overeenkomst opzeggen.

2. Opzegging dient schriftelijk aan de wederpartij te worden medegedeeld.

3. Indien en voor zover de opdrachtnemer de overeenkomst door opzegging beëindigt is hij gehouden de opdrachtgever gemotiveerd mede te delen welke redenen ten grondslag liggen aan de opzegging en al datgene te doen wat de omstandigheden in het belang van de wederpartij eisen.

12. Ontbinding

1. Indien opdrachtgever enige op hem rustende verplichting uit de overeenkomst of op grond van deze voorwaarden niet nakomt, heeft opdrachtnemer het recht de met de opdrachtgever gesloten overeenkomst te ontbinden zonder dat daartoe een ingebrekestelling of rechterlijke interventie vereist is en onverminderd het recht van opdrachtnemer om volledige schadevergoeding te vorderen.

2. Beide partijen kunnen zonder het in acht nemen van een opzegtermijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst buitengerechtelijk ontbinden indien de wederpartij in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft verkregen, dan wel op diens gehele vermogen althans een aanzienlijk deel daarvan conservatoir dan wel executoriaal beslag is gelegd.

13. Toepasselijke recht en bevoegde rechter

1. Op de overeenkomst tussen opdrachtnemer en opdrachtgever is Nederlands Recht van toepassing. Geschillen uit de tussen opdrachtnemer en opdrachtgever gesloten overeenkomst alsmede geschillen over de uitleg van onderhavige algemene voorwaarden worden exclusief beslecht door de Rechtbank te ‘s- Gravenhage

® 2010/2020 Loodgieters Mulders - © Dealbroker Framework 2.3